In sommige situaties kan het gebeuren dat het UWV een beslissing neemt waar u het als werkgever niet mee eens bent. Bijvoorbeeld een loonsanctie bij de WIA-beoordeling, omdat het UWV van mening is dat u gedurende de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid, onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd. Of een afwijzing van de aanvraag voor een vervroegde IVA-uitkering (uitkering in verband met volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid vóór afloop van uw loondoorbetalingsverplichting van 104 weken).

Aantekenen bezwaar

Vanwege de grote financiële consequenties van een beslissing van het UWV kan het in deze situaties raadzaam zijn bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het UWV. Wij begrijpen dat u zich als ondernemer niet graag bezig houdt met de rompslomp van een bezwaarprocedure, maar wel een andere beslissing van het UWV zou willen zien.

In deze situaties kunt u dan ook gebruik maken van de expertise van de medewerkers van Concreet pd. Wij adviseren u over de noodzakelijke en gewenste stappen in een bezwaarprocedure en nemen u graag het werk uit handen.

Ondersteuning 'bezwaar'

De dienstverlening kan onder andere uit de volgende stappen bestaan:

  • (pro forma) bezwaarschrift opstellen en indienen bij het UWV
  • overleg met bedrijfsarts en arbeidsdeskundige
  • onderhouden van telefonische contacten met het UWV
  • bijwonen van een hoorzitting bij het UWV
  • bewaking van de wettelijke termijnen.

Ondersteuning 'beroep'

Het kan voorkomen dat u het vervolgens niet eens bent met de beslissing van het UWV op het bezwaar. Als deze situatie zich voordoet, kunt u overwegen beroep in te stellen bij de rechtbank. Ook hierin kunnen de medewerkers van Concreet pd u adviseren en ondersteunen bij het zetten van de juiste stappen.

Wilt u bezwaar aantekenen of in beroep gaan?

038 - 4222951 Contact